Europejski Fundusz Społeczny (archiwum)


wsteczWstecz

Ogłoszenie Nr 2/POKL/2013

2013-03-21

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Jelczu – Laskowicach zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie zajęć merytorycznych tj. warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Aktywność zawodowa to twoja szansa życiowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- indywidualne konsultacje: kwiecień – maj 2013r.
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – listopad 2013r.

Merytoryczny zakres warsztatów obejmować będzie:
Znajomość rynku pracy;
Sporządzanie dokumentacji związanej z poszukiwaniem pracy;
Rozmowa kwalifikacyjna.
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe kierunkowe ;
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego dla osób niepracujących i poszukujących pracy ( udokumentowane min. 100 godzin zajęć ) ;
Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
Zakres zadań wykonywanych w ramach zatrudnienia:
Przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla maks. 12 uczestników projektu;
Opracowanie programu zajęć grupowych oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu;
Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z 12 uczestnikami projektu, w tym stworzenie Indywidualnych Planów Działania;
Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań;
Stała współpraca z zespołem projektowym.
Wymagane dokumenty:
Życiorys zawodowy;
Kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie, dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń;
Informacja o zatrudnieniu wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;
Oświadczenie o niekaralności wg załączonego wzoru – załącznik nr 2;
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
· Oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie ( prosimy podać stawkę za 1h zajęć oraz koszt 1 kompletu materiałów szkoleniowych ). Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku, kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55-220 Jelcz – Laskowice, ul. Witosa 41
z dopiskiem: „Doradca zawodowy” w terminie do dnia 05.04.2013 do godz. 15.oo. Informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej MGOPS.

Kierownik MGOPS w Jelczu – Laskowicach
Iwona Ekhard


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji