Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz

INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH/ ZASIŁKACH SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

2016-08-29

INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH/ ZASIŁKACH SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Od dnia 1 do 15 września 2016r. przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Wnioski słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych przyjmowane będą do 15 października 2016r.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

FORMY POMOCY UDZIELANEJ W OPARCIU O POWYŻSZE WNIOSKI

1. Stypendium szkolne
2. Zasiłek szkolny

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość dochodów ustalana jest w oparciu o przedstawione dochody netto uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na skutek zdarzenia losowego.
Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514,00zł.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r.poz.2156 tj.z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Wnioski przyjmowane będą w wyznaczonych wyżej terminach w godzinach pracy Ośrodka w pok. 4:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00
Szczegółowe informacje znajdują się w broszurach umieszczonych w załącznikach poniżej, pok. nr 4 oraz pod nr tel. 71 318 12 15

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji