Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JELCZU - LASKOWICACH

2018-08-27

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach zaprasza do złożenia oferty na realizację bonów towarowych dla podopiecznych MGOPS w Jelczu – Laskowicach – zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące współpracy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie bonów towarowych przyznawanych decyzją administracyjną podopiecznym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja bonów towarowych dla podopiecznych
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach w okresie
od września 2018r. do grudnia 2018r. na terenie osiedla Fabryczne w Jelczu-Laskowicach.
2. Kryterium oceny ofert – cena:100%
Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo, uwzględniać podatek od towarów i usług,
jest ceną na dzień złożenia oferty.
3. Warunki i wymagania:
* Oferta musi obejmować całość zamówienia – wszystkie artykuły wymienione w zał. nr 1 „Formularz oferty”
* Wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznym podpisem z pieczątką imienną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
* Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
* Zamawiający może w toku postępowania i oceny oferty żądać od oferentów wyjaśnień.
* O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ze względu na powiązania osobiste lub kapitałowe z Zamawiającym tj. MGOPS Jelcz-Laskowice.

4. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach ul. Pl. Partyzantów 8 do dnia 03.09.2018r. do godz. 12.00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Ośrodka.
Oferty należy składać osobiście, faksem, przesyłką pocztową lub kurierską
na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Pl. Partyzantów 8
Fax: 71/3181512

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę,
którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy.


Kierownik MGOPS Iwona Ekhard

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel./faks (71)318-15-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji