Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Terminarz wypłat świadczeń rodzinnych 2022

Data publikacji: 2022-01-10

Świadczenia wychowawcze 500+

19-I-2022

16-II-2022

16-III-2022

20-IV-2022

18-V-2022

 

Fundusz alimentacyjny

22-X-2021

19-XI-2021

17-XII-2021

21-I-2022

18-II-2022

18-III-2022

22-IV-2022

20-V-2022

17-VI-2022

22-VII-2022

19-VIII-2022

23-IX-2022

21-X-2022

18-XI-2022

16-XII-2022

 

Świadczenia rodzinne
25-I-2022

22-II-2022

22-III-2022

26-IV-2022

24-V-2022

21-VI-2022

26-VII-2022

23-VIII-2022

27-IX-2022

25-X-2022

22-XI-2022

20-XII-2022

Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

Data publikacji: 2021-09-14

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach informuje, że w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomił dodatkowe wsparcie – pomoc psychologiczną - dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Wsparcie w całości finansowane jest ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Celem podejmowanych działań jest łagodzenie skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w szczególności świadczenie pomocy psychologicznej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Czas realizacji programu: 01.09.2021r. - 22.12.2021r.

Czytaj całość publikacji "Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku"

INFORMACJA Z DNIA 25.08.2021R. O WYNIKACH OTWRATEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Data publikacji: 2021-08-25

Załączniki:

  1. Informacja z dnia 25.08.2021r. (plik pdf 117KB)

Nabór wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego 2021/2022

Data publikacji: 2021-08-23

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – Stypendium Szkolne 2021/2022


 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendium szkolne. Realizacja zadania ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji.

Pomoc materialna przysługuje:

• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Pomoc materialna nie przysługuje uczniom:

• klas zerowych,

• którzy nie zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,

• którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł.

 

Kryterium dochodowe:

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu nie przekracza kwoty 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj.: sierpień 2021 r. 

 

Do ustalenia dochodu nie wlicza się:

• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

• zasiłku celowego;

• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

• wartości świadczenia w naturze;

• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821  z późn zm.). 

 

Miejsce i termin składania wniosku:

Wnioski należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice - w terminie.:
*od 01 września 2021 r. do 15 września 2021 roku - w przypadku uczniów;

* do dnia 15 lutego danego roku szkolnego - uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego
*do 15 października 2021 roku - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
 

Druk wniosku dostępny jest w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice oraz z załącznika poniżej. 

Do wniosku należy dołączyć:

 

• zaświadczenie ze szkoły o realizacji obowiązku nauki,

• zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (netto),

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);

• oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

• zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach (zasiłek pielęgnacyjny, okresowy, stały, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp.). Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłaconych przez OPS,

• w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł);

• potwierdzenie kwoty opłaconych składek KRUS za III kwartał 2021 r.,

• w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury - decyzję ZUS lub odcinek, 

• postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy  opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,

• pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł, w tym z prac dorywczych,

• w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania.

 

 

Składający oświadczenie zawiera w nim następującą treść:

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ust. 1 Kodeksu Karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zatają prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”.

 

Podstawa Prawna;

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty(t. j. Dz. U.  2020 r., poz. 1327 z późniejszymi zmianami),

- Uchwała nr XLIX.385.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r., Dz. U. 2018 poz. 3893 z późn. zm. ).

 

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna RODO (plik doc 16KB)
  2. Zaświadczenie o dochodach za miesiąc sierpień 2021 r. (plik pdf 140KB)
  3. Wniosek o stypendium szkolne 2021/2022 (plik odt 27KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-08-04

Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.

Załączniki:

  1. Informacja Burmistrza Jelcza - Laskowic (plik pdf 37KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...