ikona wczytywania strony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus Wsparcia Seniora - edycja 2024 ( opaska bezpeczeństwa )

2024-04-11

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach zaprasza do udziału w  Programie „KORPUS WSPARCIA SENIORA" na rok 2024. Program adresowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu uczestnicy otrzymają „opaskę bezpieczeństwa”, która umożliwi połączenie z centralą w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.

 

Więcej informacji  można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach, przy ul. Witosa 41 lub pod nr telefonu 517 130 297.

Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oławie - 25.04.2024 r.

2024-04-03
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie zaprasza do skorzystania z konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży, pt. " Jestem tutaj dla swojego dziecka". Konsultacje odbędą się 25.04.2024 r., godz. 14.00 - 15.00.
Zapisy oraz szczegółowe informacje pod nr telefonu 71 303 62 95.
 
 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 1000KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Specjalista integracji sensorycznej

2024-03-15

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Oferta dotyczy świadczenia usług Specjalisty Integracji Sensorycznej w wymiarze 7 godzin miesięcznie dla 1 dziecka. Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy ( kwiecień - grudzień 2024 r.)

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 8/2024.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik odt 15KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik odt 12KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik odt 11KB)
 5. Załącznik nr 5 (plik pdf 13KB)
 6. Załącznik nr 6 (plik odt 12KB)
 7. Zapytanie ofertowe - Specjalista SI (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko "Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

2024-03-13

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

I. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach.

II. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

III. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta

lub

2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu

lub

3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, ( a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ), która zleciła udzielanie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

- prowadzenia pracy z klientem,

- prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,

 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

  W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 roku życia wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


 

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 do 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV - Curriculum Vitae

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.


 


 


 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w terminie do dnia 19.03.2024r. do godziny 15:00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz – Laskowice, tel. 71 318 15 12.

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Informacji o programie udziela:

– Anna Połomska, tel. 517 130 297.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik odt 29KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"Pudełko Życia" dla Seniorów.

2024-03-05

 „ Pudełko Życia” to akcja skierowana do Seniorów z Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice. Ma na celu usprawnienie udzielenia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

”Pudełko Życia” zawiera kartę informacyjną , którą należy wypełnić zgodnie z instrukcją, naklejkę oraz magnes. Bardzo ważne są zapisy dotyczące przyjmowanych leków, dawek leków, chorobach czy uczuleniach oraz miejsca przechowywania całej dokumentacji medycznej. Należy również wskazać najbliższe osoby, które powinny zostać poinformowane o pobycie w szpitalu. Dodatkowo w karcie można podać dane osób, którym należy przekazać pod opiekę zwierzęta domowe lub klucze od mieszkania.

Kartę informacyjną można wypełnić z pomocą bliskiej osoby, lekarza rodzinnego, pracownika socjalnego.

WAŻNE!!! - Część medyczną, dotyczącą aktualnych schorzeń, przyjmowanych leków, przebytych chorób oraz operacji powinien wypełnić lekarz.

„ Pudełko Życia” należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu, z wypełnioną kartą informacyjną zawierającą istotne informacje dotyczące życia i zdrowia. Może to być np. lodówka, na której dodatkowo przyczepiamy magnes, wskazując jego lokalizację.

 

 

PUDEŁKO ŻYCIA” można odebrać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach, ul. Witosa 41.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko "Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

2024-03-04

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

I. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach.

II. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

III. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta

lub

2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu

lub

3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, ( a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ), która zleciła udzielanie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

- prowadzenia pracy z klientem,

- prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,

 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

  W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 roku życia wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


 

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 do 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV - Curriculum Vitae

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.


 


 


 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w terminie do dnia 11.03.2024r. do godziny 15:00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz – Laskowice, tel. 71 318 15 12.

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Informacji o programie udziela:

– Anna Połomska, tel. 517 130 297.

Załączniki:

 1. załącznik nr 1 (plik odt 29KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Podpisanie umowy na realizację Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024

2024-02-26

W dniu 06.02.2024 r. Gmina Jelcz-Laskowice podpisała z Wojewodą Dolnośląskim umowę w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Programem planuje się objąć 15 osób z niepełnosprawnościami, dla których zaplanowano łączną liczbę godzin usług asystencji osobistej w wysokości 3555 godzin.

Kwota otrzymanego dofinansowania na rok 2024 wynosi 223 755,77 zł.

 

Załączniki:

 1. Plakat AOON (plik pdf 5130KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko

2024-02-19

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

I. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach.

II. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

III. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta

lub

2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu

lub

3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, ( a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ), która zleciła udzielanie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

- prowadzenia pracy z klientem,

- prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,

 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

  W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 roku życia wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


 

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 do 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV - Curriculum Vitae

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.


 


 


 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w terminie do dnia 27.02.2024r. do godziny 15:00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz – Laskowice, tel. 71 318 15 12.

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Informacji o programie udziela:

– Anna Połomska, tel. 517 130 297.

 

Załączniki:

 1. załącznik nr 1 (plik odt 29KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus Wsparcia Seniora - edycja 2024 ( opaska bezpeczeństwa )

2024-02-12

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach zaprasza do udziału w  Programie „KORPUS WSPARCIA SENIORA" na rok 2024. Program adresowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu uczestnicy otrzymają „opaskę bezpieczeństwa”, która umożliwi połączenie z centralą w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.

Więcej informacji  można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach, przy ul. Witosa 41 lub pod nr telefonu 517 130 297.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Wydłużenie terminu składania ofert dotyczących realizacji usług społecznych do 07.02.2024 r.

2024-01-31

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach wydłuża termin do dnia 07.02.2024 r. na złożenie oferty dotyczącej realizacji:

 • usług społecznych - Fizjoteraputa ( zapytanie ofertowe nr 6/2024 )
 • usług społecznych - Specjalista integracji sensorycznej ( zapytanie ofertowe nr 5/2024 )
 • usług społecznych - Specjalista integracji sensorycznej ( zapytanie ofertowe nr 3/2024 )
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty Kompetencji Wychowawczych dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży pt. "Jestem rodzicem tu i teraz" w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oławie.

2024-01-30
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie informuje, że w 2024 r. w Powiecie Oławskim planowana jest realizacja Warsztatów Kompetencji Wychowawczych dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży pt. "Jestem rodzicem tu i teraz".
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 71 303 62 95.
 
 

Załączniki:

 1. Załącznik (plik pdf 1007KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Logopeda

2024-01-19

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Oferta dotyczy świadczenia usług Logopedy w wymiarze 5 godzin miesięcznie dla 1 dziecka - mile widziana znajomość języka ukraińskiego. Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy ( luty - kwiecień 2024 r. )

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1/2024.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe Logopeda UKR (plik pdf 198KB)
 2. Załącznik 1 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik 2 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik 3 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik 4 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik 5 (plik pdf 13KB)
 7. Załącznik 6 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Psycholog

2024-01-19

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Oferta dotyczy świadczenia usług Psychologa w wymiarze 7 godzin miesięcznie dla 1 dziecka - mile widziana znajomość języka ukraińskiego. Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy ( luty - kwiecień 2024 r.)

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowy nr 2/2024.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe Psycholog UKR (plik pdf 197KB)
 2. Załącznik 1 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik 2 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik 3 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik 4 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik 5 (plik pdf 13KB)
 7. Załącznik 6 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Specjalista integracji sensorycznej

2024-01-19

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Oferta dotyczy świadczenia usług Specjalisty integracji sensorycznej w wymiarze 3 godzin miesięcznie dla 1 dziecka - mile widziana znajomość języka ukraińskiego. Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy  (luty - kwiecień 2024 r.)

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 3/2024.

Załączniki:

 1. Specjalista SI (plik pdf 198KB)
 2. Załącznik 1 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik 2 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik 3 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik 4 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik 5 (plik pdf 13KB)
 7. Załącznik 6 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Pedagog specjalny

2024-01-19

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Oferta dotyczy świadczenia usług Pedagoga specjalnego w wymiarze 3 godzin miesięcznie dla 1 dziecka - mile widziana znajomość języka ukraińskiego. Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy (luty -  kwiecień 2024 r.)

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 4/2024.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe Pedagog specjalny UKR (plik pdf 197KB)
 2. Załącznik 1 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik 2 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik 3 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik 4 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik 5 (plik pdf 13KB)
 7. Załącznik 6 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Specjalista integracji sensorycznej

2024-01-19

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Oferta dotyczy świadczenia usług Specjalisty integracji sensorycznej w wymiarze 4 godzin miesięcznie dla 1 dziecka. Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy ( luty - czerwiec 2024 r. )

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 5/2024.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe Specjalista SI (plik pdf 196KB)
 2. Załącznik 1 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik 2 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik 3 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik 4 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik 5 (plik pdf 13KB)
 7. Załącznik 6 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Fizjoterapeuta

2024-01-19

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Oferta dotyczy świadczenia usług Fizjoterapeuty w wymiarze 4 godzin miesięcznie dla 1 dziecka. Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy ( luty - czerwiec 2024 r.)

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 6/2024.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe Fizjoterapeuta (plik pdf 195KB)
 2. Załącznik 1 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik 2 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik 3 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik 4 (plik odt 11KB)
 6. Załacznik 5 (plik pdf 13KB)
 7. Załącznik 6 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie wniosków o dodatek osłonowy.

2024-01-17

MIEJSKI - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Jelczu - Laskowicach informuje, że w tej chwili trwają jeszcze prace nad

projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r.

Rozporządzenie to określi nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy.

Jednocześnie straci moc rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku

o wypłatę dodatku osłonowego w 2022 (Dz. U. poz. 374).

Informujemy, że złożenie wniosku o dodatek osłonowy na nieobowiązujących wzorach, będzie skutkowało koniecznością

ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wydłużenie terminu składania ofert dotyczących realizacji usług społecznych - specjalista dogoterapii do 22.01.2024 r.

2024-01-15

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach wydłuża termin do dnia 22.01.2024 r. na złożenie oferty dotyczącej realizacji:

 • usług społecznych - dogoterapia.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 191KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik nr 5 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik nr 6 (plik pdf 13KB)
 7. Załącznik nr 7 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Logopeda

2023-12-28

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Oferta dotyczy świadczenia usług Logopedy w wymiarze 5 godzin miesięcznie dla 1 dziecka. Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy - styczeń 2024 r. do czerwca 2024 r.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowy nr 26/2023.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik odt 15KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik odt 12KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik odt 11KB)
 5. Załącznik nr 5 (plik pdf 13KB)
 6. Załącznik nr 6 (plik odt 12KB)
 7. Zapytanie ofertowe (plik pdf 196KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Pedagog

2023-12-28

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Oferta dotyczy świadczenia usług Pedagoga w wymiarze 5 godzin miesięcznie dla 1 dziecka. Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy - styczeń 2024 r. do czerwca 2024 r.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowy nr 27/2023.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik odt 15KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik odt 12KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik odt 11KB)
 5. Załącznik nr 5 (plik pdf 13KB)
 6. Załacznik nr 6 (plik odt 12KB)
 7. Zapytanie ofertowe (plik pdf 184KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Dogoterapia

2023-12-28

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Oferta dotyczy świadczenia usług Dogoterapii w wymiarze 6 godzin miesięcznie dla 1 dziecka. Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy - styczeń 2024 r. do czerwca 2024 r.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowy nr 28/2023.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik odt 15KB)
 2. Załacznik nr 2 (plik odt 12KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik odt 11KB)
 5. Załącznik nr 5 (plik pdf 13KB)
 6. Załącznik nr 6 (plik odt 12KB)
 7. Zapytanie ofertowe (plik pdf 191KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - edycja 2023.

2023-11-13

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2023 współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 /współfinansowany z Funduszu Solidarnościowego/

 1. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach.

 2. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

 3. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

– prowadzenia pracy z klientem,

– prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,

 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe/społeczne, sportowe itp.);

 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

 • załatwieniu spraw urzędowych,

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 • korzystaniu z dóbr kultury ( tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 do 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV- Curriculum Vitae

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w terminie do dnia 20.11.2023r. do godziny 15:00 pod adres:

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Witosa 41
55-220 Jelcz - Laskowice
tel. 71 318 15 12

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Informacji o programie udziela:

– Anna Połomska, tel. 517 130 297.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

ul. Witosa 41
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. (71)318-15-12

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności