ikona wczytywania strony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Rehabilitacja dla dzieci z autyzmem lub w spectrum autyzmu.

2024-07-10

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości skorzystania z rehabilitacji dzieci z autyzmem lub w spektrum autyzmu w ramach projektu "RehaMaluch Doda Ci Skrzydeł". Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 575 757 562.

Odbiorcy projektu: dzieci (do lat 17) z województwa dolnośląskiego, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawność z jednostkami chorobowymi autyzm lub spektrum autyzmu.
Termin rekrutacji / Ilość miejsc na dofinansowanie: do wyczerpania środków / dla 9 pacjentów.


Miejsce realizacji: Rehabilitacja prowadzona będzie w już istniejącym Centrum realizującym rehabilitację w ramach funduszy NFZ, PFRON oraz SUO. Rehabilitacja społeczna prowadzona będzie przez wysoce wyspecjalizowanych rehabilitantów specjalizujących się w ww. grupach chorobowych.


Projekt: W ramach projektu każdy z pacjentów otrzyma dedykowanych indywidualnie 35 godzin rehabilitacji społecznej, którą będą pomagały dostosować komunikację rehabilitowanych z otoczeniem jak i reakcje na inne osoby w otoczeniu. Działania te znacznie pomogą odbiorcom projektu funkcjonować w środowisku społecznym, w tym w szkole.


Możliwość zakwaterowania: Fundacja RehaMaluch posiada zakwaterowanie w Centrum Rehabilitacji dla uczestników projektu, którzy są z oddalonych powiatów Dolnego Śląska.
W celu uzyskania szczegółów, prosimy o kontakt pod 57 57 57 562 lub wejść na naszą stronę htps://www.rehamaluch.pl/dofinansowanie i wybrać „RehaMaluch Doda Ci Skrzydeł.

Załączniki:

 1. Rehabilitacja (plik pdf 330KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Referent ds. przeciwdziałania przemocy domowej - wynik naboru

2024-07-03

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach informuje, że w wyniku naboru na stanowisko referenta d/s przeciwdziałania przemocy domowej wyłoniono kandydatkę, która ostatecznie nie zdecydowała się na podjęcie stanowiska.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko referenta ds. przeciwdziałania przemocy domowej

2024-07-03

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko referent ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

 

 

Miejsce pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach, ul. Witosa 41.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Przewidywany okres zatrudnienia: od sierpnia 2024 r.

 

Warunki zatrudnienia:

- praca w godz. 7.00 – 15.00, środa 8.00 – 16.00,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin. dziennie,

- stanowisko pracy usytuowane w siedzibie MGOPS.

 

I. Wymagania niezbędne do zatrudnienie na danym stanowisku:

Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Zgodnie z art 116 ustawy o pomocy społecznej, pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2) Ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

3)Do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
4)Ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

5) Posiadanie obywatelstwa polskiego.

6) Posiadanie pełnej zdolności prawnej i korzystanie w pełni z praw publicznych.

7)Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8) Znajomość przepisów prawnych z zakresu wykonywanych czynności a w szczególności:

ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

9)Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem i predyspozycje osobiste:

1) prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu,

2) komunikatywność, empatia, odporność na stres, cierpliwość,

3) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy w procesie pracy,

4) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

5) terminowość, dokładność, odpowiedzialność,

6) doświadczenie w zakresie zadań objętych ogłoszeniem, tj. przeciwdziałaniem przemocy domowej.

III. Zakres podstawowych zadań do realizowania na stanowisku:

1) Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

2)Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

3)Bieżące współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizowanych zadań.

4) Archiwizowanie dokumentów z zakresu prowadzonych spraw i przygotowanie ich celem przekazania ich do składnicy akt.

5)Przygotowanie na zlecenie Kierownika Ośrodka materiałów służących opracowaniu diagnoz, programów i projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

6)Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa prawa pracy lub umową o pracę.

7)Przygotowywanie danych do opracowania planów i sprawozdań merytorycznych.

8)Prowadzenie ewidencji i rejestrów w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

9) Tworzenie pism, korespondencji i dokumentów oraz ich przepisywanie i powielanie.

10)Współpraca z organami samorządu lokalnego oraz innymi podmiotami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

11)Wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Ośrodka.

IV. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny.

2) Kwestionariusz osobowy według wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS (https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy )

3)Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie a także wymagania do zatrudnienie na danym stanowisku.

4)Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

5)Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nietoczących się postępowaniach karnych w jego sprawie.

6)Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych.

7)Kandydaci z niepełnosprawnością obowiązani są do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność.

8)Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane a każda strona parafowana. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

V. Termin składania ofert.

1)Dokumenty należy złożyć do 19.07.2024 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko referenta d/s przeciwdziałania przemocy domowej” w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach lub poczta na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz – Laskowice.

2) Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Postępowanie rekrutacyjne.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

1) Etap pierwszy – weryfikacja ofert pod względem formalnym.

2) Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania.

VII. Informacje dodatkowe.

1) Wyłonienie kandydata nie rodzi obowiązku nawiązania stosunku pracy.

2) Po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie zostaną zniszczone.

3) W przypadku osoby, która po raz pierwszy podejmuje zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wyprzedzeniem. W okresie zatrudnienia, osoba zobowiązana jest odbyć służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem.

VIII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice;

- Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.
Inspektor Ochrony Danych - tel. 517 130 144 (poniedziałek-piątek 7.00 – 15.00; środa 8.00-16.00); - Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji, do której Państwo przystępują, składając dokumenty aplikacyjne.

- Państwa dane mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w związku m.in. z realizacją zadań wynikających z przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy.

- W przypadku wygrania naboru, Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres 10 lat od dnia ustania stosunku pracy.

- Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, po zakończeniu procedury rekrutacyjnej będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, po tym czasie zostaną zniszczone.

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

- Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

- Mają Państwo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

- Podanie przez Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa jest obowiązkowe.

- Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

                                                                                             Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                               w Jelczu - Laskowicach

 
Ikonka symbolizująca artykuł

Biały Piknik, 15.06.2024 r. - park przy Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

2024-06-14

W dniu 15.06.2024 r. odbędzie się III edycja Białego Pikniku podczas, którego będzie można uzyskać informacje dotyczące świadczeń realizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach. Zapraszamy.

 

Załączniki:

 1. Biały Piknik (plik pdf 257KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko referenta ds. przeciwdziałania przemocy domowej

2024-05-22

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko referent ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

 

 

Miejsce pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach, ul. Witosa 41.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Przewidywany okres zatrudnienia: od lipca 2024 r.

 

Warunki zatrudnienia:

- praca w godz. 7.00 – 15.00, środa 8.00 – 16.00,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin. dziennie,

- stanowisko pracy usytuowane w siedzibie MGOPS.

 

I. Wymagania niezbędne do zatrudnienie na danym stanowisku:

Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Zgodnie z art 116 ustawy o pomocy społecznej, pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2) Ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

3)Do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
4)Ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

5) Posiadanie obywatelstwa polskiego.

6) Posiadanie pełnej zdolności prawnej i korzystanie w pełni z praw publicznych.

7)Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8) Znajomość przepisów prawnych z zakresu wykonywanych czynności a w szczególności:

ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

9)Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem i predyspozycje osobiste:

1) prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu,

2) komunikatywność, empatia, odporność na stres, cierpliwość,

3) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy w procesie pracy,

4) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

5) terminowość, dokładność, odpowiedzialność,

6) doświadczenie w zakresie zadań objętych ogłoszeniem, tj. przeciwdziałaniem przemocy domowej.

III. Zakres podstawowych zadań do realizowania na stanowisku:

1) Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

2)Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

3)Bieżące współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizowanych zadań.

4) Archiwizowanie dokumentów z zakresu prowadzonych spraw i przygotowanie ich celem przekazania ich do składnicy akt.

5)Przygotowanie na zlecenie Kierownika Ośrodka materiałów służących opracowaniu diagnoz, programów i projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

6)Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa prawa pracy lub umową o pracę.

7)Przygotowywanie danych do opracowania planów i sprawozdań merytorycznych.

8)Prowadzenie ewidencji i rejestrów w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

9) Tworzenie pism, korespondencji i dokumentów oraz ich przepisywanie i powielanie.

10)Współpraca z organami samorządu lokalnego oraz innymi podmiotami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

11)Wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Ośrodka.

IV. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny.

2) Kwestionariusz osobowy według wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS (https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy )

3)Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie a także wymagania do zatrudnienie na danym stanowisku.

4)Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

5)Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nietoczących się postępowaniach karnych w jego sprawie.

6)Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych.

7)Kandydaci z niepełnosprawnością obowiązani są do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność.

8)Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane a każda strona parafowana. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

V. Termin składania ofert.

1)Dokumenty należy złożyć do 05.06.2024 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko referenta d/s przeciwdziałania przemocy domowej” w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach lub poczta na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz – Laskowice.

2) Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Postępowanie rekrutacyjne.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

1) Etap pierwszy – weryfikacja ofert pod względem formalnym.

2) Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania.

VII. Informacje dodatkowe.

1) Wyłonienie kandydata nie rodzi obowiązku nawiązania stosunku pracy.

2) Po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie zostaną zniszczone.

3) W przypadku osoby, która po raz pierwszy podejmuje zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wyprzedzeniem. W okresie zatrudnienia, osoba zobowiązana jest odbyć służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem.

VIII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice;

- Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.
Inspektor Ochrony Danych - tel. 517 130 144 (poniedziałek-piątek 7.00 – 15.00; środa 8.00-16.00); - Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji, do której Państwo przystępują, składając dokumenty aplikacyjne.

- Państwa dane mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w związku m.in. z realizacją zadań wynikających z przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy.

- W przypadku wygrania naboru, Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres 10 lat od dnia ustania stosunku pracy.

- Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, po zakończeniu procedury rekrutacyjnej będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, po tym czasie zostaną zniszczone.

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

- Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

- Mają Państwo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

- Podanie przez Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa jest obowiązkowe.

- Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

                                                                                             Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                               w Jelczu - Laskowicach

Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus Wsparcia Seniora - edycja 2024 ( opaska bezpeczeństwa )

2024-05-17

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach zaprasza do udziału w  Programie „KORPUS WSPARCIA SENIORA" na rok 2024. Program adresowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu uczestnicy otrzymają „opaskę bezpieczeństwa”, która umożliwi połączenie z centralą w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.

Więcej informacji  można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach, przy ul. Witosa 41 lub pod nr telefonu 517 130 297.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko referenta ds. przeciwdziałania przemocy domowej

2024-05-06

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko referent ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

 

 

Miejsce pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach, ul. Witosa 41.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Przewidywany okres zatrudnienia: od czerwca 2024 r.

 

Warunki zatrudnienia:

- praca w godz. 7.00 – 15.00, środa 8.00 – 16.00,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin. dziennie,

- stanowisko pracy usytuowane w siedzibie MGOPS.

 

I. Wymagania niezbędne do zatrudnienie na danym stanowisku:

Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Zgodnie z art 116 ustawy o pomocy społecznej, pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2) Ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

3)Do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
4)Ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

5) Posiadanie obywatelstwa polskiego.

6) Posiadanie pełnej zdolności prawnej i korzystanie w pełni z praw publicznych.

7)Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8) Znajomość przepisów prawnych z zakresu wykonywanych czynności a w szczególności:

ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

9)Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem i predyspozycje osobiste:

1) prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu,

2) komunikatywność, empatia, odporność na stres, cierpliwość,

3) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy w procesie pracy,

4) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

5) terminowość, dokładność, odpowiedzialność,

6) doświadczenie w zakresie zadań objętych ogłoszeniem, tj. przeciwdziałaniem przemocy domowej.

III. Zakres podstawowych zadań do realizowania na stanowisku:

1) Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

2)Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

3)Bieżące współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizowanych zadań.

4) Archiwizowanie dokumentów z zakresu prowadzonych spraw i przygotowanie ich celem przekazania ich do składnicy akt.

5)Przygotowanie na zlecenie Kierownika Ośrodka materiałów służących opracowaniu diagnoz, programów i projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

6)Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa prawa pracy lub umową o pracę.

7)Przygotowywanie danych do opracowania planów i sprawozdań merytorycznych.

8)Prowadzenie ewidencji i rejestrów w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

9) Tworzenie pism, korespondencji i dokumentów oraz ich przepisywanie i powielanie.

10)Współpraca z organami samorządu lokalnego oraz innymi podmiotami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

11)Wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Ośrodka.

IV. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny.

2) Kwestionariusz osobowy według wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS (https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy )

3)Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie a także wymagania do zatrudnienie na danym stanowisku.

4)Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

5)Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nietoczących się postępowaniach karnych w jego sprawie.

6)Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych.

7)Kandydaci z niepełnosprawnością obowiązani są do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność.

8)Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane a każda strona parafowana. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

V. Termin składania ofert.

1)Dokumenty należy złożyć do 20.05.2024 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko referenta d/s przeciwdziałania przemocy domowej” w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach lub poczta na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz – Laskowice.

2) Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Postępowanie rekrutacyjne.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

1) Etap pierwszy – weryfikacja ofert pod względem formalnym.

2) Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania.

VII. Informacje dodatkowe.

1) Wyłonienie kandydata nie rodzi obowiązku nawiązania stosunku pracy.

2) Po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie zostaną zniszczone.

3) W przypadku osoby, która po raz pierwszy podejmuje zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wyprzedzeniem. W okresie zatrudnienia, osoba zobowiązana jest odbyć służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem.

VIII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice;

- Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.
Inspektor Ochrony Danych - tel. 517 130 144 (poniedziałek-piątek 7.00 – 15.00; środa 8.00-16.00); - Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji, do której Państwo przystępują, składając dokumenty aplikacyjne.

- Państwa dane mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w związku m.in. z realizacją zadań wynikających z przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy.

- W przypadku wygrania naboru, Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres 10 lat od dnia ustania stosunku pracy.

- Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, po zakończeniu procedury rekrutacyjnej będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, po tym czasie zostaną zniszczone.

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

- Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

- Mają Państwo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

- Podanie przez Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa jest obowiązkowe.

- Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

                                                                                             Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                               w Jelczu - Laskowicach

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Psycholog

2024-04-30

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach reprezentujący Gminę Jelcz-Laskowice zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług Psychologa. Szczegółowe informacje w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik odt 32KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik nr 5 (plik odt 11KB)
 6. Załacznik nr 6 (plik pdf 13KB)
 7. Załacznik nr 7 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Logopeda

2024-04-30

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach reprezentujący Gminę Jelcz-Laskowice zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług Logopedy. Szczegółowe informacje w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik odt 14KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik nr 5 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik nr 6 (plik pdf 13KB)
 7. Załącznik nr 7 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Specjalista integracji sensorycznej

2024-04-30

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach reprezentujący Gminę Jelcz-Laskowice zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług Specjalisty integracji sensorycznej. Szczegółowe informacje w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik odt 14KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik 3 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik nr 5 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik nr 6 (plik pdf 13KB)
 7. Załącznik nr 7 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Pedagog specjalny

2024-04-30

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach reprezentujący Gminę Jelcz-Laskowice zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług Pedagoga specjalnego. Szczegółowe informacje w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik odt 30KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik odt 15KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik odt 12KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik pdf 125KB)
 5. Załącznik nr 5 (plik odt 11KB)
 6. Załącznik nr 6 (plik pdf 13KB)
 7. Załącznik nr 7 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Dogoterapia

2024-04-29

                                                                                                                                                 Jelcz-Laskowice, 29.04.2024 r.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE 10/2024

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach reprezentujący Gminę Jelcz-Laskowice zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Zapytanie ofertowe nie przekracza wartości szacunkowej wynikającej w ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP: 9121715777 w imieniu której działa:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice,
tel. 71 318 12 15, e-mail: mgopsjelcz@poczta.onet.pl
reprezentowany przez: Iwonę Ekhard — Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy

Oferty niespełniające wymagań określonych w pkt. V nie będą rozpatrywane.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a, b, c, d, e, pkt 3 lit. a i b, oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych) w miejscu zamieszkania, dla 1 dziecka

Specjalista dogoterapii - 6 godzin miesięcznie

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
  – samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
  – dbałość o higienę i wygląd,
  – utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
  – wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
  – korzystanie z usług różnych instytucji,

 2. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
  – pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
  – ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
  – doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
  – kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
  – współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

 3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
  – w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
  – w wypełnieniu dokumentów urzędowych

 4. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
  – w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
  – w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
  – w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
  – w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku

 5. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
  – nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
  – pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
  – zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

 1. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):
  a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

 2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 nauka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

   

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy (maj - grudzień 2024 r.)
 

 

IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA:

Wymagania Zamawiającego:

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi spełniać wymagania określone
w §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 ze zm.) w odniesieniu do niniejszego zamówienia tj.:

 1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadać co najmniej trzymiesięczny staż w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym

 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 4. ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,

 5. zakładzie rehabilitacji

 6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 1. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe oraz posiadają co najmniej roczny staż pracy ww. jednostkach oraz posiadają możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi kwalifikacje.

 2. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Formularz oferty winien przedstawić cenę ofertową brutto. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą –   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5. Do oferty należy dołączyć:

a) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym- załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego

b) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe ( np. świadectwo pracy, zaświadczenie o odbytym stażu lub praktykach zawodowych lub studenckich)

 

c) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom, wskazanie tych osób oraz ich kwalifikacji (zgodnie z pkt 5, lit. b) – załącznik nr 4

 

d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)- załącznik nr 6

e) Ponadto do oferty należy dołączyć (należy wybrać jedną możliwość):

 

 1. W przypadku osób fizycznych formularz do celów zgłoszenia do ubezpieczenia, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których zakres działalności wskazanych w PKD nie obejmuje przedmiotu zamówienia, formularz do celów zgłoszenia do ubezpieczenia, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których zakres działalności wskazanych w PKD obejmuje przedmiot zamówienia, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem PKD, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

f) w przypadku wyznaczenia innej osoby do realizacji usług załącznik nr 5.

 

 


 

Kompletną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2024 r. do godz. 9.00 osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55- 220 Jelcz-Laskowice lub elektronicznie na adres: mgopsjelcz@poczta.onet.pl

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 1. Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.

 2. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowo negocjacji ceny, ze wszystkimi oferentami którzy złożyli poprawne oferty.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Anna Połomska, tel. 517-130-297, e-mail: mgopsjelcz@poczta.onet.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający poinformuję Wykonawcę o wyborze jego oferty w terminie do 5 dni od dnia zakończenia składania ofert.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.


 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odstąpienia od oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

 

                                                                                                                        Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy

                                                                                                                                        w Jelczu - Laskowicach

Załączniki:

 1. Załącznik 1 (plik odt 15KB)
 2. Załącznik 2 (plik odt 12KB)
 3. Załącznik 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik 4 (plik odt 11KB)
 5. Załącznik 5 (plik pdf 13KB)
 6. Załącznik 6 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Pedagog

2024-04-29

                                                                                                                                                 Jelcz-Laskowice, 29.04.2024 r.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE 11/2024

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach reprezentujący Gminę Jelcz-Laskowice zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Zapytanie ofertowe nie przekracza wartości szacunkowej wynikającej w ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP: 9121715777 w imieniu której działa:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice,
tel. 71 318 12 15, e-mail: mgopsjelcz@poczta.onet.pl
reprezentowany przez: Iwonę Ekhard — Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy

Oferty niespełniające wymagań określonych w pkt. V nie będą rozpatrywane.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a, b, c, d, e, pkt 3 lit. a i b, oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych) w miejscu zamieszkania, dla 1 dziecka

Pedagog - 5 godzin miesięcznie

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
  – samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
  – dbałość o higienę i wygląd,
  – utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
  – wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
  – korzystanie z usług różnych instytucji,

 2. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
  – pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
  – ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
  – doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
  – kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
  – współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

 3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
  – w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
  – w wypełnieniu dokumentów urzędowych

 4. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
  – w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
  – w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
  – w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
  – w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku

 5. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
  – nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
  – pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
  – zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

 1. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):
  a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

 2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 nauka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

   

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy (maj - grudzień 2024 r.)
 

 

IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA:

Wymagania Zamawiającego:

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi spełniać wymagania określone
w §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 ze zm.) w odniesieniu do niniejszego zamówienia tj.:

 1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadać co najmniej trzymiesięczny staż w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym

 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 4. ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,

 5. zakładzie rehabilitacji

 6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 1. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe oraz posiadają co najmniej roczny staż pracy ww. jednostkach oraz posiadają możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi kwalifikacje.

 2. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Formularz oferty winien przedstawić cenę ofertową brutto. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5. Do oferty należy dołączyć:

a) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym- załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego

b) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe ( np. świadectwo pracy, zaświadczenie o odbytym stażu lub praktykach zawodowych lub studenckich)

 

c) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom, wskazanie tych osób oraz ich kwalifikacji (zgodnie z pkt 5, lit. b) – załącznik nr 4

 

d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)- załącznik nr 6

e) Ponadto do oferty należy dołączyć (należy wybrać jedną możliwość):

 

 1. W przypadku osób fizycznych formularz do celów zgłoszenia do ubezpieczenia, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których zakres działalności wskazanych w PKD nie obejmuje przedmiotu zamówienia, formularz do celów zgłoszenia do ubezpieczenia, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których zakres działalności wskazanych w PKD obejmuje przedmiot zamówienia, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem PKD, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

f) w przypadku wyznaczenia innej osoby do realizacji usług załącznik nr 5.

 

 


 

Kompletną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2024 r. do godz. 9.00 osobiście
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55- 220 Jelcz-Laskowice lub elektronicznie na adres: mgopsjelcz@poczta.onet.pl

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 1. Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.

 2. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowo negocjacji ceny, ze wszystkimi oferentami którzy złożyli poprawne oferty.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Anna Połomska, tel. 517-130-297, e-mail: mgopsjelcz@poczta.onet.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający poinformuję Wykonawcę o wyborze jego oferty w terminie do 5 dni od dnia zakończenia składania ofert.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.


 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odstąpienia od oferty bez podania przyczyny  i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

 

                                                                                                                        Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy

                                                                                                                                       w Jelczu - Laskowicach

Załączniki:

 1. Załącznik 1 (plik odt 15KB)
 2. Załącznik 2 (plik odt 12KB)
 3. Załącznik 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik 4 (plik odt 11KB)
 5. Załącznik 5 (plik pdf 13KB)
 6. Załącznik 6 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Logopeda

2024-04-29

                                                                                                                                                 Jelcz-Laskowice, 29.04.2024 r.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE 12/2024

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach reprezentujący Gminę Jelcz-Laskowice zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Zapytanie ofertowe nie przekracza wartości szacunkowej wynikającej w ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP: 9121715777 w imieniu której działa:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice,
tel. 71 318 12 15, e-mail: mgopsjelcz@poczta.onet.pl
reprezentowany przez: Iwonę Ekhard — Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy

Oferty niespełniające wymagań określonych w pkt. V nie będą rozpatrywane.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a, b, c, d, e, pkt 3 lit. a i b, oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych) w miejscu zamieszkania, dla 1 dziecka

Logopeda - 5 godzin miesięcznie

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
  – samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
  – dbałość o higienę i wygląd,
  – utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
  – wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
  – korzystanie z usług różnych instytucji,

 2. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
  – pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
  – ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
  – doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
  – kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
  – współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

 3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
  – w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
  – w wypełnieniu dokumentów urzędowych

 4. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
  – w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
  – w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
  – w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
  – w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku

 5. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
  – nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
  – pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
  – zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

 1. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):
  a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

 2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 nauka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

   

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy (maj - grudzień 2024 r.)
 

 

IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA:

Wymagania Zamawiającego:

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi spełniać wymagania określone
w §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 ze zm.) w odniesieniu do niniejszego zamówienia tj.:

 1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadać co najmniej trzymiesięczny staż w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym

 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 4. ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,

 5. zakładzie rehabilitacji

 6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 1. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe oraz posiadają co najmniej roczny staż pracy ww. jednostkach oraz posiadają możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi kwalifikacje.

 2. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Formularz oferty winien przedstawić cenę ofertową brutto. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5. Do oferty należy dołączyć:

a) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym- załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego

b) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe ( np. świadectwo pracy, zaświadczenie o odbytym stażu lub praktykach zawodowych lub studenckich)

 

c) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom, wskazanie tych osób oraz ich kwalifikacji (zgodnie z pkt 5, lit. b) – załącznik nr 4

 

d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)- załącznik nr 6

e) Ponadto do oferty należy dołączyć (należy wybrać jedną możliwość):

 

 1. W przypadku osób fizycznych formularz do celów zgłoszenia do ubezpieczenia, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których zakres działalności wskazanych w PKD nie obejmuje przedmiotu zamówienia, formularz do celów zgłoszenia do ubezpieczenia, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których zakres działalności wskazanych w PKD obejmuje przedmiot zamówienia, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem PKD, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

f) w przypadku wyznaczenia innej osoby do realizacji usług załącznik nr 5.

 

 


 

Kompletną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2024 r. do godz. 9.00 osobiście
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55- 220 Jelcz-Laskowice lub elektronicznie na adres: mgopsjelcz@poczta.onet.pl

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 1. Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.

 2. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowo negocjacji ceny, ze wszystkimi oferentami którzy złożyli poprawne oferty.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Anna Połomska, tel. 517-130-297, e-mail: mgopsjelcz@poczta.onet.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający poinformuję Wykonawcę o wyborze jego oferty w terminie do 5 dni od dnia zakończenia składania ofert.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.


 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odstąpienia od oferty bez podania przyczyny    i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

 

                                                                                                                        Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy

                                                                                                                                             w Jelczu - Laskowicach

Załączniki:

 1. Załącznik 1 (plik odt 15KB)
 2. Załącznik 2 (plik odt 12KB)
 3. Załącznik 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik 4 (plik odt 11KB)
 5. Załącznik 5 (plik pdf 13KB)
 6. Załącznik 6 (plik odt 12KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus Wsparcia Seniora - edycja 2024 ( opaska bezpeczeństwa )

2024-04-11

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach zaprasza do udziału w  Programie „KORPUS WSPARCIA SENIORA" na rok 2024. Program adresowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu uczestnicy otrzymają „opaskę bezpieczeństwa”, która umożliwi połączenie z centralą w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.

 

Więcej informacji  można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach, przy ul. Witosa 41 lub pod nr telefonu 517 130 297.

Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oławie - 25.04.2024 r.

2024-04-03
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie zaprasza do skorzystania z konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży, pt. " Jestem tutaj dla swojego dziecka". Konsultacje odbędą się 25.04.2024 r., godz. 14.00 - 15.00.
Zapisy oraz szczegółowe informacje pod nr telefonu 71 303 62 95.
 
 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 1000KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług społecznych - Specjalista integracji sensorycznej

2024-03-15

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej SUO, dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Jelcz-Laskowice. Oferta dotyczy świadczenia usług Specjalisty Integracji Sensorycznej w wymiarze 7 godzin miesięcznie dla 1 dziecka. Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy ( kwiecień - grudzień 2024 r.)

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym nr 8/2024.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik odt 15KB)
 2. Załącznik nr 2 (plik odt 12KB)
 3. Załącznik nr 3 (plik pdf 125KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik odt 11KB)
 5. Załącznik nr 5 (plik pdf 13KB)
 6. Załącznik nr 6 (plik odt 12KB)
 7. Zapytanie ofertowe - Specjalista SI (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko "Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

2024-03-13

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

I. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach.

II. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

III. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta

lub

2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu

lub

3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, ( a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ), która zleciła udzielanie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

- prowadzenia pracy z klientem,

- prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,

 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

  W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 roku życia wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


 

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 do 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV - Curriculum Vitae

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.


 


 


 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w terminie do dnia 19.03.2024r. do godziny 15:00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz – Laskowice, tel. 71 318 15 12.

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Informacji o programie udziela:

– Anna Połomska, tel. 517 130 297.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik odt 29KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"Pudełko Życia" dla Seniorów.

2024-03-05

 „ Pudełko Życia” to akcja skierowana do Seniorów z Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice. Ma na celu usprawnienie udzielenia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

”Pudełko Życia” zawiera kartę informacyjną , którą należy wypełnić zgodnie z instrukcją, naklejkę oraz magnes. Bardzo ważne są zapisy dotyczące przyjmowanych leków, dawek leków, chorobach czy uczuleniach oraz miejsca przechowywania całej dokumentacji medycznej. Należy również wskazać najbliższe osoby, które powinny zostać poinformowane o pobycie w szpitalu. Dodatkowo w karcie można podać dane osób, którym należy przekazać pod opiekę zwierzęta domowe lub klucze od mieszkania.

Kartę informacyjną można wypełnić z pomocą bliskiej osoby, lekarza rodzinnego, pracownika socjalnego.

WAŻNE!!! - Część medyczną, dotyczącą aktualnych schorzeń, przyjmowanych leków, przebytych chorób oraz operacji powinien wypełnić lekarz.

„ Pudełko Życia” należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu, z wypełnioną kartą informacyjną zawierającą istotne informacje dotyczące życia i zdrowia. Może to być np. lodówka, na której dodatkowo przyczepiamy magnes, wskazując jego lokalizację.

 

 

PUDEŁKO ŻYCIA” można odebrać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach, ul. Witosa 41.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko "Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

2024-03-04

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

I. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach.

II. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

III. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta

lub

2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu

lub

3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, ( a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ), która zleciła udzielanie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

- prowadzenia pracy z klientem,

- prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,

 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

  W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 roku życia wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


 

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 do 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV - Curriculum Vitae

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.


 


 


 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w terminie do dnia 11.03.2024r. do godziny 15:00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz – Laskowice, tel. 71 318 15 12.

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Informacji o programie udziela:

– Anna Połomska, tel. 517 130 297.

Załączniki:

 1. załącznik nr 1 (plik odt 29KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Podpisanie umowy na realizację Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024

2024-02-26

W dniu 06.02.2024 r. Gmina Jelcz-Laskowice podpisała z Wojewodą Dolnośląskim umowę w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Programem planuje się objąć 15 osób z niepełnosprawnościami, dla których zaplanowano łączną liczbę godzin usług asystencji osobistej w wysokości 3555 godzin.

Kwota otrzymanego dofinansowania na rok 2024 wynosi 223 755,77 zł.

 

Załączniki:

 1. Plakat AOON (plik pdf 5130KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko

2024-02-19

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach ogłasza nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

I. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach.

II. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

III. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta

lub

2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu

lub

3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, ( a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ), która zleciła udzielanie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

- prowadzenia pracy z klientem,

- prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,

 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

  W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 roku życia wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


 

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 do 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV - Curriculum Vitae

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.


 


 


 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w terminie do dnia 27.02.2024r. do godziny 15:00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz – Laskowice, tel. 71 318 15 12.

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Informacji o programie udziela:

– Anna Połomska, tel. 517 130 297.

 

Załączniki:

 1. załącznik nr 1 (plik odt 29KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus Wsparcia Seniora - edycja 2024 ( opaska bezpeczeństwa )

2024-02-12

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach zaprasza do udziału w  Programie „KORPUS WSPARCIA SENIORA" na rok 2024. Program adresowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu uczestnicy otrzymają „opaskę bezpieczeństwa”, która umożliwi połączenie z centralą w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.

Więcej informacji  można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach, przy ul. Witosa 41 lub pod nr telefonu 517 130 297.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Wydłużenie terminu składania ofert dotyczących realizacji usług społecznych do 07.02.2024 r.

2024-01-31

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach wydłuża termin do dnia 07.02.2024 r. na złożenie oferty dotyczącej realizacji:

 • usług społecznych - Fizjoteraputa ( zapytanie ofertowe nr 6/2024 )
 • usług społecznych - Specjalista integracji sensorycznej ( zapytanie ofertowe nr 5/2024 )
 • usług społecznych - Specjalista integracji sensorycznej ( zapytanie ofertowe nr 3/2024 )
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty Kompetencji Wychowawczych dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży pt. "Jestem rodzicem tu i teraz" w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oławie.

2024-01-30
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie informuje, że w 2024 r. w Powiecie Oławskim planowana jest realizacja Warsztatów Kompetencji Wychowawczych dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży pt. "Jestem rodzicem tu i teraz".
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 71 303 62 95.
 
 

Załączniki:

 1. Załącznik (plik pdf 1007KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

ul. Witosa 41
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. (71)318-15-12

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności